دانشگاه آدیامان 22 نفر
دانشگاه آفیون کاراحیصار 10 نفر
دانشگاه آکدنیز 15 نفر
دانشگاه علاالدین کیقباد 5 نفر
دانشگاه آماسیا 10 نفر
دانشگاه آنکارا پزشکی ترکی 20 نفر
دانشگاه آنکارا پزشکی انگلیسی 15 نفر
دانشگاه ییلدرم بیازیت پزشکی ترکی 45 نفر
دانشگاه ییلدرم بیازیت پزشکی انگلیسی 50 نفر
دانشگاه آتاتورک پزشکی ترکی 10 نفر
دانشگاه آتاتورک پزشکی انگلیسی 10 نفر
دانشگاه عدنان مندرس 30 نفر
دانشگاه بالک اسیر 4 نفر
دانشگاه بیلجیک 20 نفر
دانشگاه آبانت عزت بایسال 45 نفر
دانشگاه اولوداغ 51 نفر
دانشگاه 18 مارت چاناککاله 22 نفر
دانشگاه چوکوروا 13 نفر
دانشگاه دجله 40 نفر
دانشگاه 9 ایلول 84 نفر
دانشگاه دوزجه 30 نفر
دانشگاه اولوداغ 25 نفر
دانشگاه ارجیس 15 نفر
دانشگاه بن علی ییلدرم 5 نفر
دانشگاه عثمان قاضی 40 نفر
دانشگاه فرات 2 نفر
دانشگاه قاضی پزشکی انگلیسی 20 نفر
دانشگاه قاضی پزشکی ترکی 15 نفر
دانشگاه قاضی آنتب پزشکی ترکی 80 نفر
دانشگاه قاضی آنتب پزشکی انگلیسی 30 نفر
دانشگاه گیرسون 2 نفر
دانشگاه حاجت تپه پزشکی انگلیسی 30 نفر
دانشگاه هارران 11 نفر
دانشگاه مصطفی کمال 10 نفر
دانشگاه هیتیت 10 نفر
دانشگاه اینونو پزشکی ترکی 20 نفر
دانشگاه اینونو پزشکی انگلیسی 10 نفر
دانشگاه مدنیت 30 نفر
دانشگاه استانبول پزشکی ترکی 13 نفر
دانشگاه استانبول پزشکی انگلیسی 6 نفر
دانشگاه جراح پاشا پزشکی ترکی 15 نفر
دانشگاه جراح پاشا پزشکی انگلیسی 10 نفر
دانشگاه ازمیر دموکراسی 30 نفر
دانشگاه کاتب چلبی 20 نفر
دانشگاه سوتچو امام کاهرامان ماراش 15 نفر
دانشگاه کارابوک 45 نفر
دانشگاه کارادنیز 25 نفر
دانشگاه کاستامونو 2 نفر
دانشگاه کرککاله 1 نفر
دانشگاه آهی اوران 20 نفر
دانشگاه کوجاعلی 10 نفر
دانشگاه علوم درمانی کوتاهیا 10 نفر
دانشگاه تورگوت اوزال 6 نفر
دانشگاه جلال بایار 10 نفر
دانشگاه مارمارا پزشکی انگلیسی 5 نفر
دانشگاه مرسین 40 نفر
دانشگاه ستکی کوچمان موعلا پزشکی ترکی 12 نفر
دانشگاه ستکی کوچمان موعلا پزشکی انگلیسی 8 نفر
دانشگاه نجم الدین اربکان 22 نفر
دانشگاه عمر حالیص دمیر 7 نفر
دانشگاه 19 ماییس پزشکی ترکی 60 نفر
دانشگاه 19 ماییس پزشکی انگلیسی 30 نفر
دانشگاه اردو 15 نفر
دانشگاه پاموککاله 35 نفر
دانشگاه رجب طیب اردوغان 5 نفر
دانشگاه ساغلیک بیلیملری آنکارا 10 نفر
دانشگاه ساغلیک بیلیملری استانبول پزشکی ترکی 20 نفر
دانشگاه ساغلیک بیلیملری استانبول پزشکی انگلیسی 60 نفر
دانشگاه ساکاریا 40 نفر
دانشگاه سامسون 10 نفر
دانشگاه سلجوق 20 نفر
دانشگاه جمهوریت 40 نفر
دانشگاه سلیمان دمیرل 10 نفر
دانشکاه نامیک کمال 40 نفر
دانشگاه تراکیا 50 نفر
دانشگاه اوشاک 10 نفر
دانشگاه یوزونوییل وان 5 نفر
دانشگاه یوزگات بوزوک 5 نفر
دانشگاه بولنت اجویت 10 نفر

دانشگاه آدیامان 12 نفر
دانشگاه آفیون کاراحیصار 5 نفر
دانشگاه آکدنیز 10 نفر
دانشگاه علاالدین کیقباد 5 نفر
دانشگاه آنکارا دندانپزشکی ترکی 20 نفر
دانشگاه آنکارا دندانپزشکی انگلیسی 10 نفر
دانشگاه ییلدرم بیازیت 21 نفر
دانشگاه آتاتورک 10 نفر
دانشگاه عدنان مندرس 15 نفر
دانشگاه بینگول 3 نفر
دانشگاه آبانت عزت بایسال 40 نفر
دانشگاه محمت آکیف ارسوی 3 نفر
دانشگاه اولوداغ 6 نفر
دانشگاه 18 مارت چاناککاله 15 نفر
دانشگاه کاراتکین 10 نفر
دانشگاه چوکوروا 2 نفر
دانشگاه دجله 28 نفر
دانشگاه 9 ایلول 24 نفر
دانشگاه اگه 35 نفر
دانشگاه ارجیس 15 نفر
دانشگاه بن علی ییلدرم 5 نفر
دانشگاه عثمان قاضی 40 نفر
دانشگاه فرات 2 نفر
دانشگاه قاضی 20 نفر
دانشگاه قاضی آنتب 50 نفر
دانشگاه گیرسون 2 نفر
دانشگاه حاجت تپه 15 نفر
دانشگاه هارران 7 نفر
دانشگاه مصطفی کمال 8 نفر
دانشگاه اینونو 10 نفر
دانشگاه مدنیت 5 نفر
دانشگاه استانبول دندانپزشکی ترکی 8 نفر
دانشگاه استانبول دندانپزشکی انگلیسی 4 نفر
دانشگاه جراح پاشا دندانپزشکی انگلیسی 5 نفر
دانشگاه ازمیر دموکراسی 30 نفر
دانشگاه کاتب چلبی دندانپزشکی ترکی 10 نفر
دانشگاه کاتب چلبی دندانپزشکی انگلیسی 12 نفر
دانشگاه سوتچو امام کاهرامان ماراش 5 نفر
دانشگاه کارابوک 35 نفر
دانشگاه کارادنیز 15 نفر
دانشگاه کرککاله 2 نفر
دانشگاه کوجاعلی 10 نفر
دانشگاه علوم درمانی کوتاهیا 2 نفر
دانشگاه مارمارا دندانپزشکی انگلیسی 5 نفر
دانشگاه مرسین 30 نفر
دانشگاه ستکی کوچمان موعلا 2 نفر
دانشگاه نجم الدین اربکان 10 نفر
دانشگاه حاجی بکتاش ولی 10 نفر
دانشگاه 19 ماییس 30 نفر
دانشگاه اردو 3 نفر
دانشگاه پاموککاله 15 نفر
دانشگاه رجب طیب اردوغان 3 نفر
دانشگاه ساغلیک بیلیملری آنکارا 10 نفر
دانشگاه ساغلیک بیلیملری استانبول 20 نفر
دانشگاه ساکاریا 20 نفر
دانشگاه سلجوق 20 نفر
دانشگاه جمهوریت 40 نفر
دانشگاه سلیمان دمیرل 10 نفر
دانشگاه تراکیا 20 نفر
دانشگاه اوشاک 10 نفر
دانشگاه یوزونجوییل وان 3 نفر
دانشگاه یوزگات بوزوک 5 نفر
دانشگاه بولنت اجویت 10 نفر