ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه های ترکیه در سال 2021 از سوی سازمان یوک، اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر، فایل های مربوطه را دانلود کنید. ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی(2021):

دانشگاه آدیامان : 21 نفر
دانشگاه آفیون کاراحیصار : 10 نفر
دانشگاه آکدنیز : 15 نفر
دانشگاه علاالدین کیقباد : 2 نفر
دانشگاه آنکارا : 20 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
دانشگاه ییلدرم بیازیت آنکارا : 50 نفر ترکی – 58 نفر انگلیسی
دانشگاه آتاتورک : 10 نفر ترکی – 10 نفر انگلیسی
دانشگاه عدنان مندرس آیدین : 30 نفر
دانشگاه بالک اسیر : 10 نفر
دانشگاه آبانت عزت بایسال بولو : 35 نفر
دانشگاه اولوداغ : 51 نفر
دانشگاه 18 مارت چاناککاله : 15 نفر
دانشگاه چوکوروا : 15 نفر
دانشگاه دجله دیارباکر : 40 نفر
دانشگاه 9 ایلول ازمیر : 70 نفر
دانشگاه دوزجه : 10 نفر
دانشگاه اگه ازمیر : 20 نفر
دانشگاه ارجیس : 25 نفر
دانشگاه بن علی ییلدرم ارزینجان : 10 نفر
دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر : 35 نفر
دانشگاه قاضی آنکارا : 10 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی 
دانشگاه قاضی آنتب : 80 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
دانشگاه گیرسون : 3 نفر
دانشگاه حاجت تپه : 25 نفر انگلیسی
دانشگاه هارران : 11 نفر
دانشگاه مصطفی کمال هاتای : 10 نفر
دانشگاه هیتیت : 10 نفر
دانشگاه اینونو : 22 نفر ترکی – 11 نفر انگلیسی
دانشگاه مدنیت استانبول : 30 نفر
دانشگاه استانبول : 15 نفر ترکی – 6 نفر انگلیسی
دانشگاه جراح پاشا استانبول : 20 نفر ترکی – 10 نفر انگلیسی 
دانشگاه کاتب چلبی ازمیر : 20 نفر
دانشگاه سوتچو امام کاهرامان ماراش : 15 نفر
دانشگاه کارابوک : 45 نفر
دانشگاه کارادنیز تکنیک : 20 نفر
دانشگاه کاستامونو : 2 نفر
دانشگاه کرککاله : 3 نفر
دانشگاه آهی اوران : 20 نفر
دانشگاه کوجاعلی : 10 نفر
دانشگاه علوم درمانی(ساغلیک ییلیملری) کوتاهیا : 10 نفر
دانشگاه تورگوت اوزال مالاتیا : 8 نفر
دانشگاه جلال بایار : 10 نفر
دانشگاه مارمارا : 4 نفر انگلیسی
دانشگاه مرسین : 40 نفر
دانشگاه ستکی کوچمان موعلا : 12 نفر ترکی – 8 نفر انگلیسی
دانشگاه نجم الدین اربکان : 21 نفر
دانشگاه عمر حالیص دمیر : 7 نفر
دانشگاه 19 ماییس سامسون : 60 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
دانشگاه اردو : 10 نفر
دانشگاه پاموککاله : 20 نفر
دانشگاه رجب طیب اردوغان : 5 نفر 
دانشگاه ساغلیک بیلیملری: 10 نفر پزشکی ترکی آنکارا – 20 نفر پزشکی ترکی استانبول – 60 نفر پزشکی انگلیسی استانبول 
دانشگاه ساکاریا : 40 نفر
دانشگاه سلچوک : 20 نفر
دانشگاه جهوریت سیواس : 35 نفر
دانشگاه سلیمان دمیرل: 10 نفر
دانشگاه نامیک کمال تکیرداغ : 30 نفر
دانشگاه تراکیا : 50 نفر
دانشگاه اوشاک : 10 نفر
دانشگاه یوزونجوییل وان : 10 نفر
دانشگاه بوزوک یوزگات :10 نفر
دانشگاه بولنت اجویت : 10 نفر

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های خصوصی :

دانشگاه آجی بادم : 20 نفر انگلیسی
دانشگاه آلتن باش : 30 نفر انگلیسی
دانشگاه آنکارا مدیپل : 30 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
دانشگاه آتیلیم : 70 نفر انگلیسی
دانشگاه باحچه شهیر : 83 نفر انگلیسی
دانشگاه باشکنت : 20 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی
دانشگاه بیکنت : 30 نفر
دانشگاه بزم عالم : 20 نفر
دانشگاه بیرونی : 40 نفر ترکی – 25 نفر انگلیسی
دانشگاه بیلیم استانبول : 45 نفر
دانشگاه حالیج : 45 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
دانشگاه آرل استانبول : 20 نفر
دانشگاه اطلس : 30 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
دانشگاه آیدین استانبول: 90 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی
دانشگاه استانبول مدیپل : 55 نفر ترکی – 80 نفر انگلیسی
دانشگاه اوکان : 40 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی
دانشگاه دانشگاه ساغلیک و تکنولوژی استانبول : 60 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی
دانشگاه ینی یوزییل : 45 نفر
دانشگاه ایستینیه : 44 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی
دانشگاه اکونومی ازمیر : 20 نفر انگلیسی
دانشگاه  تینازتپه ازمیر : 60 نفر
دانشگاه کوچ : 25 نفر انگلیسی
دانشگاه KTO کاراتای قونیه : 18 نفر ترکی – 2 نفر بورس صد – 10 نفر بورس پنجاه درصد
دانشگاه لقمان حکیم : 45 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی

ظرفیت رشته های لیسانس در تمام دانشگاه‌ها

ظرفیت رشته های دوساله در تمام دانشگاه‌ها