اطلاعات پذیرش دانشجوی خارجی ( آزمون یوس و انتخاب رشته )  در دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای در سال 2023

هنوز اعلام نشده است.

هنوز اعلام نشده است.

بازه زمانی انتخاب رشته


مرحله اول
شروع ثبت نام: 01-05-2023 – ( 1402/02/11 )
پایان ثبت نام: 18-05-2023 ( 1402/02/28 )
اعلام نتایج: 01-06-2023 – ( 1402/03/11 )
شروع ثبت نام قطعی: 12-06-2023 – ( 1402/03/22 )
پایان ثبت نام قطعی: 07-07-2023 – ( 1402/04/16 )

اعلام ظرفیت رشته های مختلف برای تکمیل ظرفیت اول : 10-07-2023 – ( 1402/04/19 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 11-07-2023 – ( 1402/04/20 )
پایان ثبت نام: 21-07-2023 ( 1402/04/30 )
اعلام نتایج: 28-07-2023 – ( 1402/05/06 )
شروع ثبت نام قطعی: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
پایان ثبت نام قطعی: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )

اعلام ظرفیت رشته های مختلف برای تکمیل ظرفیت دوم : 14-08-2023 – ( 1402/05/23 )
مرحله سوم
شروع ثبت نام: 15-08-2023 – ( 1402/05/24 )
پایان ثبت نام: 21-08-2023 ( 1402/05/30 )
اعلام نتایج: 28-08-2023 – ( 1402/06/06 )
شروع ثبت نام قطعی: 01-08-2023 – ( 1402/05/10 )
پایان ثبت نام قطعی: 31-08-2023 – ( 1402/06/09 )

تاریخ آزمون زبان ترکی(تومر): 12-09-2023 – ( 1402/06/20 )

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2022 کلیک کنید.

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2022 کلیک کنید.