انتخاب رشته شماره 29

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه کرککاله شهر کرککاله برای سال تحصیلی 2021-2022
Kırıkkale üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته :

شروع ثبت نام : 12-07-2021 – ( 1400/04/21 )
پایان ثبت نام : 10-08-2021 – ( 1400/05/19 )
اعلام نتایج : 16-08-2021 – ( 1400/05/25 )
ارسال برگه های قبولی : 18 و 17-08-2021 – (27 و  1400/05/26 ) 
بازه زمانی ثبت نام قطعی : 25 و 24 و 23-08-2021 ( 3 و 2 و 1400/06/01 ) 

شروع تکمیل ظرفیت : 01-09-2021 – ( 1400/06/10 )
پایان تکمیل ظرفیت : 03-09-2021 ( 1400/06/12 ) 
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : 06-09-2021 ( 1400/06/15 ) 
بازه زمانی ثبت نام قطعی : 9 و 8 و 07-09-202 – ( 18 و 17 و 1400/06/16 )

هزینه انتخاب رشته :
400 لیر

آزمون های مورد قبول :

SAT : حداقل نمره 1000/1600
ACT : حداقل نمره 21/36
آزمون یوس دانشگاه های زیر :

S.No 2021
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi
2 Akdeniz Üniversitesi
3 Anadolu Üniversitesi
4 Ankara Üniversitesi
5 Atatürk Üniversitesi
6 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
7 Balıkesir Üniversitesi
8 Bursa Uludağ Üniversitesi
9 Çukurova Üniversitesi
10 Dokuz Eylül Üniversitesi
11 Ege Üniversitesi
12 Erciyes Üniversitesi
13 Fırat Üniversitesi
14 Gaziantep Üniversitesi
15 Gebze Teknik Üniversitesi
16 Hacettepe Üniversitesi
17 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
18 İnönü Üniversitesi
19 İstanbul Üniversitesi
20 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
21 Karadeniz Teknik Üniversitesi
22 Marmara Üniversitesi
23 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
24 Pamukkale Üniversitesi
25 Sakarya Üniversitesi
26 Selçuk Üniversitesi
27 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
28 Süleyman Demirel Üniversitesi
29 Yıldız Teknik Üniversitesi

ظرفیت و شهریه برخی رشته ها :

دندانپزشکی 5 نفر – 10047 لیر
پزشکی 3 نفر – 27853/5 لیر
حقوق 5 نفر – 4140 لیر
فیزیوتراپی 3 نفر – 3679/5 لیر
پرستاری 3 نفر – 3679/5 لیر
تغذیه 3 نفر – 3679/5 لیر
دامپزشکی 4 نفر – 12145/5 لیر
و…

پشتیبانی

تحصیل در ترکیه – دانشگاه کرککاله – شهر کرککاله