تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه مرسین شهر مرسین اعلام شد.

تاریخ آزمون یوس 2023 دانشگاه مرسین شهر مرسین اعلام شد.

شروع ثبت نام: 06-02-2023 – ( 1401/11/17 )
پایان ثبت نام: 02-04-2023 – ( 1402/01/13 )
تاریخ آزمون: 06-05-2023 – ( 1402/02/16 )
اعتراض به سوالات آزمون: 08-05-2023 الی 10-05-2023 – ( 1402/02/18 الی 1402/02/20 )
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
اعتراض به نتایج آزمون: 15-05-2023 الی 18-05-2023 – ( 1402/02/25 الی 1402/02/28 )

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

بازه زمانی انتخاب رشته

اعلام ظرفیت رشته های مختلف : 18-05-2023 – ( 1402/02/28 )
مرحله اول
شروع ثبت نام: 29-05-2023 – ( 1402/03/08 )
پایان ثبت نام: 12-06-2023 ( 1402/03/22 )
اعلام نتایج: 19-06-2023 – ( 1402/03/29 )
شروع ثبت نام قطعی: 21-06-2023 – ( 1402/03/31 )
پایان ثبت نام قطعی: 14-07-2023 – ( 1402/04/23 )

اعلام ظرفیت رشته های مختلف برای تکمیل ظرفیت اول : 17-07-2023 – ( 1402/04/26 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 17-07-2023 – ( 1402/04/26 )
پایان ثبت نام: 23-07-2023 ( 1402/05/01 )
اعلام نتایج: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
شروع ثبت نام قطعی: 01-08-2023 – ( 1402/05/10 )
پایان ثبت نام قطعی: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )

اعلام ظرفیت رشته های مختلف برای تکمیل ظرفیت دوم : 14-08-2023 – ( 1402/05/23 )
مرحله سوم
شروع ثبت نام: 14-08-2023 – ( 1402/05/23 )
پایان ثبت نام: 20-08-2023 ( 1402/05/29 )
اعلام نتایج: 28-08-2023 – ( 1402/06/06 )
شروع ثبت نام قطعی: 31-08-2023 – ( 1402/06/09 )
پایان ثبت نام قطعی: 11-09-2023 – ( 1402/06/20 )