اعلام لیست جدید (2024) دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2024
گروه الف

(ممتاز)

اسم دانشگاه ردیف
1. Ankara University 1
2. Hacettepe University 2
3. Istanbul Technical University 3
4. Istanbul University 4
5. Koç University 5
6. Middle East Technical University 6
گروه ب

(خوب)

1. Bilkent University 1
2. Boğazici University 2
3. Çukurova University 3
4. Dokuz Eylül University 4
5. Ege University 5
6. Gazi University 6
7. Marmara University 7
8. Sabancı University 8
9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 9
10
11
12
گروه ج

(متوسط)

1. Acıbadem University 1
2. Akdeniz University 2
3. Bahçeşehir University 3
4. Başkent University 4
5. Çankaya University 5
6. Erciyes University 6
7. Fırat University 7
8. Gaziantep University 8
9. Istanbul Bilgi University 9
10. Izmir Institute of Technology 10
11. Kocaeli University 11
12. Mersin University 12
13. Necmettin Erbakan University 13
14. Ozyeğin University 14
15. Uludağ University 15
16. Yıldız Technical University 16
17. Atılım University 17
18
19
20
21
21
21

اعلام لیست جدید (2023) دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2023
گروه الف

(ممتاز)

اسم دانشگاه ردیف
Bilkent University / Bilkent Universitesi 1
Bogazici University / Bogazici Universitesi 2
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi 3
Koc University / Koc Universitesi 4
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi 5
Sabanci University 6
گروه ب

(خوب)

Ankara University / Ankara Universitesi 1
Cankaya University 2
Cukurova University 3
Dokuz Eylul University 4
Ege University / Ege Universitesi 5
Erciyes University / Erciyes Universitesi 6
Gazi University / Gazi Universitesi 7
Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi 8
Istanbul University / Istanbul Universitesi 9
Karabuk University 10
Marmara University / Marmara Universitesi 11
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi 12
گروه ج

(متوسط)

Akdeniz University 1
Altinbas University 2
Anadolu University 3
Atılım University 4
Bahçeşehir University (BAU) 5
Beykent Univrersity 6
Biruni University 7
Istanbul Gelisim University 8
Eskisehir Osmangazi University 9
Istanbul Okan University 10
Istinye University 11
Izmir Institute of Technology 12
Izmir University of Economics 13
Kadir Has University 14
Kocaeli Univerity 15
KTO Karatay Universitesi 16
Medipol University – Istanbul 17
Ondokuz Mayis University 18
Ozyegin University 19
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20
Sakarya University 21
Selcuk University / Selcuk Universitesi 21
Uludag University / Uludag Universitesi 21

اعلام لیست جدید (2022) دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University / Bilkent Universitesi

 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi

 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi

 4. Koc University / Koc Universitesi

 5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi

 6. Sabanci University

گروه ب (خوب)

 1. Ankara University / Ankara Universitesi

 2. Cankaya University

 3. Cukurova University

 4. Dokuz Eylul University

 5. Ege University / Ege Universitesi

 6. Erciyes University / Erciyes Universitesi

 7. Gazi University / Gazi Universitesi

 8. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi

 9. Istanbul University / Istanbul Universitesi

 10. Karabuk University

 11. Marmara University / Marmara Universitesi

 12. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi

گروه ج (متوسط)

 1. Akdeniz University

 2. Anadolu University

 3. Atılım University

 4. Bahçeşehir University (BAU)

 5. Eskisehir Osmangazi University

 6. Istanbul Aydin University

 7. Istanbul Bilgi University

 8. Istanbul Gelişim University

 9. Izmir Institute of Technology

 10. Izmir University of Economics

 11. Kadir Has University

 12. Kocaeli Univerity

 13. KTO Karatay Universitesi

 14. Ondokuz Mayis University

 15. Ozyegin University

 16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 17. Sakarya University

 18. Selcuk University / Selcuk Universitesi

 19. Uludag University / Uludag Universitesi

 20. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi

 21. Yeditepe University

اعلام لیست جدید (2021) دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University / Bilkent Universitesi

 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi

 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi

 4. Koc University / Koc Universitesi

 5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi

 6. Sabanci University

گروه ب (خوب)

 1. Ankara University / Ankara Universitesi

 2. Cankaya University

 3. Cukurova University

 4. Dokuz Eylul University

 5. Ege University / Ege Universitesi

 6. Erciyes University / Erciyes Universitesi

 7. Gazi University / Gazi Universitesi

 8. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi

 9. Istanbul University / Istanbul Universitesi

 10. Karabuk University

 11. Marmara University / Marmara Universitesi

 12. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi

گروه ج (متوسط)

 1. Akdeniz University

 2. Anadolu University

 3. Atılım University

 4. Bahçeşehir University (BAU)

 5. Eskisehir Osmangazi University

 6. Istanbul Aydin University

 7. Istanbul Bilgi University

 8. Izmir Institute of Technology

 9. Izmir University of Economics

 10. Kadir Has University

 11. Kocaeli Univerity

 12. KTO Karatay Universitesi

 13. Ondokuz Mayis University

 14. Ozyegin University

 15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 16. Sakarya University

 17. Selcuk University / Selcuk Universitesi

 18. Uludag University / Uludag Universitesi

 19. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi

 20. Yeditepe University