لیست دانشگاه های(ترکیه) مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2022-2021

طبق آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت ایران در خصوص لیست دانشگاه‌های مورد تایید ، هر لیستی که منتشر می‌شود دارای دوسال اعتبار خواهد بود.
بنابراین،دانشگاه‌های موجود در لیست زیر برای سال تحصیلی 2023-2022 ( 1401) نیز مورد تایید وزارت بهداشت خواهد بود.

دانلود لیست کامل