انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه آتاتورک شهر ارزوروم اعلام شد .

بازه زمانی انتخاب رشته

مرحله اول
شروع ثبت نام: 08-07-2022 – ( 1401/04/17 )
پایان ثبت نام: 20-07-2022 – ( 1401/04/29 )
اعلام نتایج: 25-07-2022 – ( 1401/05/03 )

بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 01-08-2022 – ( 1401/05/10 )
پایان: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )

مرحله دوم
شروع ثبت نام: 10-08-2022 – ( 1401/05/19 )
پایان ثبت نام: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
اعلام نتایج: 18-08-2022 – ( 1401/05/27 )

بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 22-08-2022 – ( 1401/05/31 )
پایان: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )

مرحله سوم
شروع ثبت نام: 01-09-2022 – ( 1401/06/10 )
پایان ثبت نام: 06-09-2022 – ( 1401/06/15 )
اعلام نتایج: 09-09-2022 – ( 1401/08/18 )

بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 12-09-2022 – ( 1401/06/21 )
پایان: 16-09-2022 – ( 1401/06/25 )

ظرفیت رشته‌های مختلف

دندانپزشکی 10 نفر
پزشکی ترکی 10نفر
پزشکی انگلیسی 10 نفر
داروسازی 20 نفر
پرستاری انگلیسی 10 نفر
پرستاری 20 نفر
و…

KONTENJAN YILI BİRİM ADI 2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Programı 4 10 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) Programı 2 25 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Narman Meslek Yüksek Arkeoloji Programı 4 10 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2 25 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Narman Meslek Yüksek Bilgi ve Belge Yönetimi Programı 4 6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 2 40 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Narman Meslek Yüksek Coğrafya (İ.Ö.) Programı 4 5 Antrenörlük Eğitimi Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Narman Meslek Yüksek Coğrafya Programı 4 5 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Narman Meslek Yüksek Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı 4 10 Rekreasyon Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Beşeri ve Sosyal Bi Fars Dili ve Edebiyatı Programı 4 10 Spor Yöneticiliği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Beşeri ve Sosyal Bi Felsefe Programı 4 10 Su Ürünleri Mühendisliği Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Beşeri ve Sosyal Bi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İ.Ö.) Programı 4 10 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Programı 4 10 Bilgisayar Programcılığı Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Psikoloji Programı 4 10 Atçılık ve Antrenörlüğü Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Rus Dili ve Edebiyatı Programı 4 10 Elektrik (İ.Ö.) Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Sanat Tarihi Programı 4 10 Elektrik Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Sosyoloji Programı 4 10 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Tarih (İ.Ö.) Programı 4 10 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Tarih Programı 4 10 Gıda Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Oltu Meslek Yüksekokul Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) Programı 4 10 İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Pasinler Meslek Yüksek Türk Dili ve Edebiyatı Programı 4 10 İnşaat Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Pasinler Meslek Yüksek Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı 4 20 Kimya Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Pasinler Meslek Yüksek Biyoloji Programı 4 20 Makine Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Pasinler Meslek Yüksek Fizik Programı 4 20 Otomotiv Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Pasinler Meslek Yüksek Kimya Programı 4 20 İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Bilimleri Fakültes Matematik Programı 4 10 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Bilimleri Fakültes Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 4 10 Giyim Üretim Teknolojisi Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Bilimleri Fakültes Fotoğraf Programı 4 10 Tıp Programı 6 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Geleneksel Türk Sanatları Programı 4 10 Tıp (İngilizce) Programı 6 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Grafik Programı 4 10 Bilgisayar Programcılığı Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Heykel Programı 4 10 Grafik Tasarım Programı 2 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Müzik Bilimleri Programı 4 10 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Resim Programı 4 10 Turizm İşletmeciliği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Sahne Sanatları Programı 4 10 Turizm Rehberliği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Seramik Programı 4 10 Türk Halk Müziği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Tekstil ve Moda Tasarımı Programı 4 10 Türk Sanat Müziği Programı 4 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Hemşirelik (İngilizce) Programı 4 10 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Hemşirelik Programı 4 20 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Çocuk Gelişimi Programı 2 10 Veteriner Programı 5 10 YÖS
2022 – 2023 Açıköğretim Fakültesi 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Eczane Hizmetleri Programı 2 10 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Adalet Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Optisyenlik Önlisans Programı 2 10 Bahçe Bitkileri Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Adalet Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sağlık Hizmetleri Mesle Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 10 Bitki Koruma Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Aşkale Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2 10 Gıda Mühendisliği Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Aşkale Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Bilgisayar Programcılığı Programı 2 10 Tarım Ekonomisi Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Aşkale Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı 2 10 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Aşkale Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2 10 Tarımsal Biyoteknoloji Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Aşkale Meslek Yükseko 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2 10 Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Diş Hekimliği Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Posta Hizmetleri Programı 2 10 Tarla Bitkileri Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Eczacılık Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2 10 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Hukuk Programı 4 10 Zootekni Programı 4 25 YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Ekonometri Programı 4 20 YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y İktisat Programı 4 20 KONTENJAN TÜRÜ YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y İşletme Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Sosyal Bilimler Meslek Y Kamu Yönetimi Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Spor Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Spor Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Spor Bilimleri Fakültesi İlahiyat Programı (Arapça) 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Su Ürünleri Fakültesi İlahiyat Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Gazetecilik Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Elektrik Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Edebiyat Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Müzik Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Resim İş Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Fen Fakültesi 2022 – 2023 Teknik Bilimler Meslek Y Matematik Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Tıp Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Tıp Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Tortum Meslek Yükseko Sınıf Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Tortum Meslek Yükseko Coğrafya Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Turizm Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Turizm Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Turizm Fakültesi Tarih Öğretmenliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Türk Musikisi Devlet Ko Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Güzel Sanatlar Fakültes 2022 – 2023 Türk Musikisi Devlet Ko Türkçe Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hemşirelik Fakültesi 2022 – 2023 Uygulamalı Bilimler Fak Almanca Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hemşirelik Fakültesi 2022 – 2023 Uygulamalı Bilimler Fak İngilizce Öğretmenliği Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hınıs Meslek Yüksekok 2022 – 2023 Veteriner Fakültesi İç Mimarlık Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hınıs Meslek Yüksekok 2022 – 2023 Yabancı Diller Yüksekok Mimarlık Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hınıs Meslek Yüksekok 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hınıs Meslek Yüksekok 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hınıs Meslek Yüksekok 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Çevre Mühendisliği Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Horasan Meslek Yüksek 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Hukuk Fakültesi 2022 – 2023 Ziraat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Kimya Mühendisliği Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Makine Mühendisliği Programı 4 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler PROGRAM ADI SÜRE KONTENJAN Yazılım Mühendisliği Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı 2 2000 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı 2 2000 İnşaat Teknolojisi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Bilgi Yönetimi Önlisans Programı 2 1500 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı 2 2000 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İktisadi ve İdari Bilimler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı 2 2000 Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2 10 YÖS YÖS
2023 – 2023 İlahiyat Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı 2 500 Finans ve Bankacılık Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İlahiyat Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı 2 4000 İşletme Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İletişim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı 2 2000 Sosyal Hizmet Programı 4 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İletişim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı 2 1500 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı 2 1000 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı 2 1000 İnşaat Teknolojisi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle Grafik Sanatları Lisans Programı 4 1000 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı 4 1500 Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı 2 1500 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans Programı 2                        750 Grafik Tasarımı Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 İspir Hamza Polat Mesle İslami İlimler Önlisans Programı 2 2500 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı 2 3500 Bilgisayar Programcılığı Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim İşletme Lisans Programı 4 1000 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Kamu Yönetimi Lisans Programı 4 1000 İnşaat Teknolojisi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı 2 1500 Harita ve Kadastro Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Reklamcılık Lisans Programı 4 1500 İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Reklamcılık Önlisans Programı 2 1000 Beslenme ve Diyetetik Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Rekreasyon Lisans Programı 4 750 Çocuk Gelişimi Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı 2 1500 Ebelik Programı 4 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Sağlık Yönetimi Lisans Programı 4 1500 Diş Protez Teknolojisi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Sosyal Hizmetler Önlisans Programı 2 2500 Eczane Hizmetleri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Sosyoloji Lisans Programı 4 1000 Yaşlı Bakımı Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans Programı 4 1500 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Spor Yönetimi Önlisans Programı 2 1500 Fizyoterapi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Tarih Lisans Programı 4 1000 Ameliyathane Hizmetleri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı 2 2000 Anestezi Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı 2 1000 Diyaliz Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı 2 2000 İlk ve Acil Yardım Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Kazım Karabekir Eğitim İşletme Yönetimi Önlisans Programı 2 2000 Odyometri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mimarlık ve Tasarım Fa Lojistik Önlisans Programı 2 1500 Ortopedik Protez ve Ortez Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mimarlık ve Tasarım Fa Yerel Yönetimler Önlisans Programı 2 1500 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mimarlık ve Tasarım Fa Adalet Programı 2 10 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mimarlık ve Tasarım Fa Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı 2 10 Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı 2 10 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2 10 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) Programı 2 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı 2 10 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 2 10 Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Programı 2 40 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Lojistik Programı 2 10 Çocuk Gelişimi Programı 2 40 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2 10 Dış Ticaret (İ.Ö.) Programı 2 20 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Programı 5 10 Dış Ticaret Programı 2 30 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Eczacılık Programı 5 20 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) Programı 2 32 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Programı 4 10 Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 2 32 YÖS YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı 4 10 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Programı 2 40 YÖS
2022 – 2023 Mühendislik Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) Programı 4 10 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2 40 YÖS

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید.