2022
آزمون یوس شماره یک

تاریخ برگزاری آزمون یوس و تقویم انتخاب رشته سال تحصیلی  2022-2023 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای اعلام شد.

بازه زمانی ثبت نام آزمون 

شروع: 01-04-2022 – ( 1401/01/12 )
پایان: 31-05-2022 – ( 1401/03/10 )
تاریخ آزمون: 21-06-2022 – ( 1401/03/31 )
اعلام نتایج: 27-06-2021 – ( 1401/04/06 )

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازه زمانی انتخاب رشته 

شروع: 22-06-2022 – ( 1401/04/01 )
پایان: 01-07-2022 – ( 1401/04/10 )
اعلام نتایج: 18-07-2021 – ( 1401/04/27 )

بازه زمانی ثبت نام 

شروع: 19-07-2022 – ( 1401/04/28 )
پایان: 29-07-2022 – ( 1401/05/07 )

شهریه رشته‌های مختلف(ترمی)

Fakülte /Yüksekokul /MYO 2021 ve Sonrası YÖS (Maliyetin 1,5 Katı)
GÜZ Harç Ücreti BAHAR Harç Ücreti
Tıp Fakültesi 13.926,75 13.926,75
Diş Hekimliği Fakültesi 5.023,50 5.023,50
Veteriner Fakültesi 3.822,75 3.822,75
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.839,75 1.839,75
Eğitim Fakültesi 1.839,75 1.839,75
İlahiyat Fakültesi 1.839,75 1.839,75
İletişim Fakültesi 1.722,75 1.722,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları) 2.295,75 2.295,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Prog.) 1.722,75 1.722,75
Mimarlık Fakültesi 2.739,00 2.739,00
Ziraat Fakültesi 2.739,00 2.739,00
İktisadi ve İdari Bilimler 2.070,00 2.070,00
Güzel Sanatlar Fakültesi 3.447,75 3.447,75
Antakya Devlet Konservatuvarı 7.647,75 7.647,75
Beden Eğitimi Yüksekokulu 2.070,00 2.070,00
Meslek Yüksekokulları 1.379,25 1.379,25

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازه زمانی تکمیل ظرفیت اول

شروع: 01-08-2022 – ( 1401/05/10 )
پایان: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )
اعلام نتایج: 12-08-2021 – ( 1401/05/21 )

بازه زمانی ثبت نام 

شروع: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
پایان: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازه زمانی تکمیل ظرفیت دوم 

شروع: 29-08-2022 – ( 1401/06/07 )
پایان: 02-09-2022 – ( 1401/06/11 )
اعلام نتایج: 09-09-2021 – ( 1401/06/18 )

بازه زمانی ثبت نام 

شروع: 12-09-2022 – ( 1401/06/21 )
پایان: 23-09-2022 – ( 1401/07/07 )

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.