#انتخاب_رشته-148
#tercih-148
Necmettin arbakan üniversitesi 2020-2021 yabancı öğrenci ek yarleştirme başvuru takvimi

اعلام زمانبندی تکمیل ظرفیت جدید دانشگاه نجم الدین اربکان شهر قونیه

✅تاریخ انتخاب رشته:03/12/2020
روز سیزدهم آذرماه(یک روز)از ساعت 08:00 الی 17:00 بوقت ترکیه

✅اعلام نتایج:07/12/2020
هفدهم آذرماه 1399

✅تاریخ ثبت نام:08/12/2020
هجدهم آذرماه 1399

❇️ظرفیت و شهریه برخی رشته ها:
پزشکی 2 نفر-16896 لیر
دندانپزشکی 1 نفر-12190 لیر
پرستاری 2 نفر -2232 لیر
فیزیوتراپی 1 نفر-2322 لیر
تغذیه 1 نفر-2322 لیر
دامپزشکی
مهندسی کامپیوتر 1 نفر-3323 لیر
حقوق 4 نفر-2511 لیر
رادیو،تلویزیون و سینما 3 نفر-4183 لیر
اقتصاد 2 نفر-2511 لیر
و…

❇️آزمون های مورد قبول:
اس ای تی 1000/1600
معدل 12/20
یوس2019 و 2020 یکی از دانشگاه های زیر (80/100 برای پزشکی و دندانپزشکی)(50/100برای سایر رشته ها)👇
1.Akdeniz Üniversitesi
2-Anadolu Üniversitesi
3-Ankara Üniversitesi
4-Atatürk Üniversitesi
5-Balıkesir Üniversitesi
6-Bursa Uludağ Üniversitesi
7-Erciyes Üniversitesi
8-Erzurum Teknik Üniversitesi,
9-Gaziantep Üniversitesi
10-İnönü Üniversitesi
11-İstanbul Üniversitesi
12-Karadeniz Teknik Üniversitesi
13-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
14-Pamukkale Üniversitesi
15-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
16-Sakarya Üniversitesi
17-Süleyman Demirel Üniversitesi
18-Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi
19-Trabzon Üniversitesi
20-Yıldız Teknik Üniversites

منبع👇👇
https://www.erbakan.edu.tr/ogrenciisleri/duyuru/23523/2020-2021-egitim-ogretim-yili-uluslararasi-ogrenci-ek-yerlestirme-basvurulari-2020-2021-academic-year-international-student-additional-placement-applications

لیست کامل شهریه

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/2020%20yabanc%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Frenci%20%C3%BCcretleri.pdf

لیست کامل ظرفیت برای این مرحله

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/2020-2021%20Y.U.%20Ek-3%20KONTENJAN.pdf

دستورالعمل کامل

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/2020%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/2020-2021%20%C4%B0LAN-T%C3%9CRK%C3%87E%20Ek0212.pdf